Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik

Den nordiska och kontinentaleuropeiska didaktiktraditionen ligger primärt till grund för denna tidskrift. I focus står vetenskapliga studier om undervisning och bildning. Dessa studier kan handla om undervisningsfrågor utifrån olika filosofiska inriktningar, om policyanalyser av skolan som institution, om lärares arbete, om klassrummet, och skolan som social praktik. Tidskriften accepterar bidrag på de skandinaviska och engelska språken. Publicerade artiklar är referee-bedömda.

NoAD is a journal dedicated to the Nordic and continental tradition of Didaktik and Bildung. This includes scientific studies about teaching based on different philosophical orientations, on policy analyses of the school as an institution, on teachers’ work, on the classroom, and on the school as a social practice. The journal accepts contributions in English and the Scandinavian languages. Published articles are peer-reviewed.

 

Tillkännagivanden

 
Inga tillkännagivanden har publicerats.
 
Fler tillkännagivanden...

Vol 4, Nr 1 (2018)

Innehållsförteckning

Redaktionellt

Förord PDF
Silwa Claesson, Jörgen Dimenäs 2

Artiklar

Student teachers’ experiences of research-based teacher education and its relationship to their future profession – A Finnish case PDF
Gunilla Eklund 3-17
En kritisk in- och utzoomning av ett samtida starkt hjärnintresse i utbildning PDF
Anita Norlund, Marianne Strömberg 18-33
Vad uppmärksammar lärare i samtal om skrivbedömning? - Svensklärares normer för beslut om summativ bedömning PDF
Per Blomqvist 34-55
Matahematics education and the applicability of mathematics PDF
Christian Bennet, Jörgen Sjögren 56-73


NoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534