Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik

Den nordiska och kontinentaleuropeiska didaktiktraditionen ligger primärt till grund för denna tidskrift. I focus står vetenskapliga studier om undervisning och bildning. Dessa studier kan handla om undervisningsfrågor utifrån olika filosofiska inriktningar, om policyanalyser av skolan som institution, om lärares arbete, om klassrummet, och skolan som social praktik. Tidskriften accepterar bidrag på de skandinaviska och engelska språken. Publicerade artiklar är referee-bedömda.

NoAD is a journal dedicated to the Nordic and continental tradition of Didaktik and Bildung. This includes scientific studies about teaching based on different philosophical orientations, on policy analyses of the school as an institution, on teachers’ work, on the classroom, and on the school as a social practice. The journal accepts contributions in English and the Scandinavian languages. Published articles are peer-reviewed.

 

Tillkännagivanden

 
Inga tillkännagivanden har publicerats.
 
Fler tillkännagivanden...

Vol 4, Nr 2 (2018)

Innehållsförteckning

Redaktionellt

Förord PDF
Ilona Rinne, Silwa Claesson 1-2

Artiklar

Att bilda eller bedöma? Om skapandet av demokratiska medborgare PDF
Jonas Nordmark, Linda Jonsson, Niclas Månsson 3-16
Mänskliga rättigheter som innehåll i undervisningen. En didaktisk analys av rättighetsundervisningen i två klass fem PDF
Lotta Brantefors 17-35
Meningsskapande kommunikation mellan förskollärare och barn vid skapande aktiviteter i förskoleklass PDF
Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu 36-58
Reformimplementering i förskolepraktik. Ett exempel på hur förskollärarens ansvar har tolkats och omsatts av förskolechefer och arbetslag PDF
Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach 59-75


NoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534