Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik

Den nordiska och kontinentaleuropeiska didaktiktraditionen ligger primärt till grund för denna tidskrift. I focus står vetenskapliga studier om undervisning och bildning. Dessa studier kan handla om undervisningsfrågor utifrån olika filosofiska inriktningar, om policyanalyser av skolan som institution, om lärares arbete, om klassrummet, och skolan som social praktik. Tidskriften accepterar bidrag på de skandinaviska och engelska språken. Publicerade artiklar är referee-bedömda.

NoAD is a journal dedicated to the Nordic and continental tradition of Didaktik and Bildung. This includes scientific studies about teaching based on different philosophical orientations, on policy analyses of the school as an institution, on teachers’ work, on the classroom, and on the school as a social practice. The journal accepts contributions in English and the Scandinavian languages. Published articles are peer-reviewed.

 

Tillkännagivanden

 
Inga tillkännagivanden har publicerats.
 
Fler tillkännagivanden...

Vol 7, Nr 1 (2021)

Innehållsförteckning

Redaktionellt

Förord PDF
Mattias Börjesson, Silwa Claesson 1

Artiklar

Lærerens didaktiske valg og deres betydning for eleven i undervisningen. En empirisk undersøgelse af didaktiske kernebegreber, hvor-dan de kommer til udtryk i interaktioner i folkeskolens udsko-ling og deres betydning for elevens meningsdannelser PDF
Ane Qvortrup, Chanette Bach Mikkelsen 2-18
”Var i kroppen känns språken liksom?” Fyra flerspråkiga lärares reflektioner över yngre elevers språkliga identitetskonstruktioner PDF
Sara Snoder 19-37
Minding the gap. Dilemmas in a didactic and pragmatically informed teaching approach in preschool PDF
Camilla Löf, Ann-Christine Vallberg Roth 38-54
På spaning efter fritidspedagogisk undervisning PDF
Marianne Dahl 55-71


NoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534