”Var i kroppen känns språken liksom?” Fyra flerspråkiga lärares reflektioner över yngre elevers språkliga identitetskonstruktioner

Sara Snoder

Sammanfattning


Although an increasing number of pupils and teachers in Swedish primary schools bring languages other than Swedish and English to the classroom, research is lacking about multilingualism in mainstream primary school settings. This article is based on a research project with an ethnographic approach. The project was conducted at two elementary schools with a high proportion of multilingual teachers and pupils and involved in total three classes in second and fourth grades. The study aims to illuminate multilingual teachers’ perspectives on their pupils language identity construction, through language portraits (Busch, 2017, 2018). Data consist of field notes from observations of the multilingual teachers’ modeling of and reflective talks on the research-generated activity (language portraits). In these reflective talks the teachers exhibited good knowledge about their pupils’ language repertoires. They also expressed surprise that some multilingual pupils filled in only one language in the portrait. Other pupils portrayed themselves as monolingual Swedish speakers, but wanted to add for additional languages to their portrait. The teachers’ reflections also comprised complex notions of what languages are, linguistic identity, and multilingualism relating to their own experiences and emotional understanding. This use of language portraits may provide more knowledge about identity constructions as well as showing the complexity of multilingualism. /.../

Alltfler lärare och elever i Sveriges grundskolor talar fler språk än endast svenska och engelska. Trots det är flerspråkig användning i skolans tidiga år i svenska klassrum relativt outforskad. Syftet med föreliggande artikel är att med hjälp av så kallade språkporträtt (Busch, 2017, 2018) belysa flerspråkiga grundskollärares reflektioner över sina elevers flerspråkighet och språkliga identitetskonstruktioner. Artikeln baseras på ett forskningsprojekt med en lingvistiskt etnografisk ansats vid två grundskolor med hög andel flerspråkiga elever och lärare, och här specifikt i tre klasser i årskurs 2 och 4. Det empiriska materialet består av fältanteckningar från observation av de flerspråkiga lärarnas modellering av den forskarinitierade aktiviteten (språkporträtt) med uppföljande audioinspelade lärarreflektionssamtal. I lärarnas reflektionssamtal framkom att de hade god kännedom om sina elevers språkliga repertoarer. Det som förvånade lärarna var i huvudsak att en del flerspråkiga elever endast angivit ett språk i sitt språkporträtt, samt att en del elever med svenska som enda modersmål verkar vilja lägga till fler språk till sin repertoar. De flerspråkiga lärarnas reflektioner visar på en känslomässig förståelse utifrån sina erfarenheter i relation till den egna flerspråkigheten. Den här specifika användningen av språkporträtt kan ge ökad kunskap om (fler)språkiga identitetskonstruktioner, samtidigt som de kan visa på komplexitet avseende flerspråkighet.


Fulltext: PDF

NoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534