Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik

Den nordiska och kontinentaleuropeiska didaktiktraditionen ligger primärt till grund för denna tidskrift. I focus står vetenskapliga studier om undervisning och bildning. Dessa studier kan handla om undervisningsfrågor utifrån olika filosofiska inriktningar, om policyanalyser av skolan som institution, om lärares arbete, om klassrummet, och skolan som social praktik. Tidskriften accepterar bidrag på de skandinaviska och engelska språken. Publicerade artiklar är referee-bedömda.

NoAD is a journal dedicated to the Nordic and continental tradition of Didaktik and Bildung. This includes scientific studies about teaching based on different philosophical orientations, on policy analyses of the school as an institution, on teachers’ work, on the classroom, and on the school as a social practice. The journal accepts contributions in English and the Scandinavian languages. Published articles are peer-reviewed.

 

Tillkännagivanden

 
Inga tillkännagivanden har publicerats.
 
Fler tillkännagivanden...

Vol 6, Nr 1 (2020)

Innehållsförteckning

Redaktionellt

Förord PDF
Ilona Rinne, Silwa Claesson 1-2
Undervisningsmetodik - en svensk historia? PDF
Silwa Claesson 3-7

Artiklar

Undervisning som forebygger dannelse av udemokratiske holdninger. Videoobservasjoner og gruppeintervjuer på ungdomstrinnet PDF
Herner Sæverot, Gerd Grimsæth, Christine Hope 8-23
Gymnasieelevers anteckningspraktiker - lektionsanteckningar som metakognitiv strategi PDF
Peter Ragnefors 24-43
Student teachers’ interpretations of the basis for teacher self-efficacy PDF
Harri Pitkäniemi, Timo Martikainen 44-61
Sig det med sprogblomster! - censorers kvalitetsnormer og positioneringer ved bedømmelsen af afgangseksamen i ’Dansk, skriftlig fremstilling’ PDF
Solveig Troelsen 62-84


NoAD
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Göteborgs universitet
Box 300
SE-405 30 Göteborg
ISSN:2002-1534